معرفی پژوهشگران

گروه انرژی:

 • آقای دکتر مهدی صادقی
 • آقای محمد نوروزی
 • آقای سعید مسعودی پور
 • آقای مهدی خوشخوی
 • آقای یاسین فروغی زاده

گروه مالی:

 • آقای مجید کریمی
 • آقای دکتر مرتضی بکی حسکوئی
 • آقای محمد توحیدی
 • آقای علی مصطفوی ثانی
 • آقای سعید محمدی اقدم

گروه سلامت:

 • آقای دکتر حسین عیوضلو
 • آقای سعید سیّد حسین زاده یزدی
 • آقای سیّد حسین خاکسار
 • آقای سعید نجبا
 • آقای صدرالدین حسینی مشهدی